Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή

Μέγιστες τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας

 

Υπολογίστε εύκολα και ανέξοδα, την μέγιστη τιμή του συντελεστή θερμοπεραότητας ανά δομικό στοιχείο, τον μέγιστο μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου είτε για νεοανεγειρόμενα είτε για ριζικώς ανακαινιζόμενα κτίρια σε m^3/h, σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ (2017) και την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 20701-1/2017.

 

 

Υπολογισμοι ΚΕΝΑΚ υπολογισμός απαιτούμενου νωπού  αέρα ανά  χρήση κτιρίου ΤΟΤΕΕ 2017
 

νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός