top of page
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι το Π.Ε.Α. ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ και κάθε δημόσια αρχή έγγραφο, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σε σύγκριση με ένα πρότυπο κτήριο αναφοράς . Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), κατα αναλογία με την γνωστή ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών, ενώ ο Επιθεωρητής υποχρεούται να προτείνει και καταγράφει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η θέσπιση ενεργειακής επιθεώρησης για τα κτήρια, αποτελεί μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση της αξίας του ακινήτου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια της επιστήμης και της μηχανικής, ενώ παράλληλα το νομοθετικό πλαίσιο του ΚΕΝΑΚ υποχρεώνει τον κατασκευαστή να ακολουθήσει αυστηρούς κανόνες οικοδόμησης, οι οποίοι εγγυόνται την αξία του ακινήτου. Πληροφορεί με απλούς και κατανοητούς τρόπους τον κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή, σχετικά με την τεχνική πληρότητα ή τις αδυναμίες του ακινήτου, καθορίζοντας μονοσήμαντα την τιμή πώλησης ή ενοικίασης του. Θα μπορούσαμε άτυπα να το χαρακτηρίσουμε ως ένα "Χρηματιστήριο ακινήτων", που μπορεί να εξαλείψει το φαινόμενο υπερκοστολόγησης αυτών απο επιτήδειους, την λεγόμενη και ως "φούσκα ακινήτων", που είχε λάβει χώρα την προηγούμενη δεκαετία με τα γνωστά σε όλους μας καταστροφικά αποτελέσματα. 

 

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικίας, μόνιμης και παραθεριστικής, γραφείων, εμπορίου, προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονισμού,  κλπ), όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

 Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια:  Με το πέρας της κατασκευής. 

 

 •  Υφιστάμενα κτήρια:  Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη. Στην περίπτωση της ενοικίασης, κατ΄την συνέταξη του ηλεκτρονικού μισθωτήριου συμβολαίου, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Πρωτοκόλλου και του Κωδικού Ασφαλείας στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας 

 • Yφιστάμενα κτήρια: Για κάθε νέα ανακαίνιση ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη απαιτείται η διενέργεια επιθεώρησης και η προσκόμιση του εγγράφου στην Εφορία για την θεώρηση του μισθωτήριου συμβολαίου. 

 •  Για την ένταξη κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον» που χρηματοδοτεί με μεγάλα ποσοστά την ανακαίνιση της οικίας σας, είναι υποχρεωτική  η έκδοση ΠΕΑ. 

 • Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, διατηρητέα κτίρια.

 •  Δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, παραθεριστικές κατοικίες (με διαμονή μικρότερη των 4 μηνών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 που κατήργησε την έως τότε υπάρχουσα εξαίρεση. 

 

Ποια κτήρια εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ;

 

Της υποχρέωσης έκδοσης Π.Ε.Α. εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων: 

 • Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται απο τον νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση πρός τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, θα αλλοίνωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό και αναστρέψιμο, τον χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.

 • Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

 • Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση τον σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων -πλην κατοικιών- με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται απο τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

 • Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ. Η έκδοση του ωστόσο θα είναι απο 1.1.2016 υποχρεωτική και για αυτήν την κατηγορία.

 

Για πόσα χρόνια έχει ισχύ το Π.Ε.Α.;

 

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ισχύει, κατά ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη. Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών.  Σε περίπτωση ανανέωσης μισθωτήριου συμβολαίου δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ, ακόμα και αν αυτό δεν υπάρχει ή δεν είναι σε ισχύ. Αντίθετα στην περίπτωση θεώρησης νέου μισθωτήιρου συμβολαίου απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ ακόμα και αν αυτό υπάρχει και είναι σε ισχύ.

 

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την διενέργεια επιθεώρησης;

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Επιθεώρησης υφιστάμενου κτιρίου είναι:

 

 

 • Ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου/ των κτιρίων (Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας, Αριθμός ιδιοκτησιών, Πίνακας χιλιοστών και πίνακας κατανομής δαπανών σε περίπτωση πολυκατοικίας)

 • Δήλωση Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) εφόσον έχει γίνει αυτή.

 • Το στέλεχος της Οικοδομικής Άδειας, η Αρχιτεκτονική μελέτη (οπωσδήποτε η κάτοψη του ακινήτου) απο την οποία θα προκύπτουν οι διαστάσεις των εξωτερικών τοιχοποιίων και τα δομικά υλικά που συνθέτουν την τοιχοποιία, η Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, στοιχεία για τυχόν μεταγενέστερες προσθήκες Η/Μ εξοπλισμού (ηλιακός θερμοσίφωνας, φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας κ.α.) και τέλος η Μελέτη θερμομόνωσης (για κτίρια με έκδοση Πολεοδομικής Άδειας μετά το 1980), τα οποία έχουν κατατεθεί στην Πολεοδομική αρχή.

 • Τοπογραφικό σχέδιο με σημειωμένες τις αποστάσεις απο τα όμορα κτίρια και τον προσαντολισμό του κτιρίου.

 • Δεδομένα συντήρησης και ελέγχου των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  (φύλλο συντήρησης καυστήρα).

 • Τιμολόγια καταναλώσεων ενέργειας (ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Ξύλο κλπ)

 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα σχέδια δεν υπάρχουν τότε θα πρέπει να γίνει αποτύπωση του χώρου.

 

Ποια χαρακτηριστικά του ακινήτου καταγράφει το Π.Ε.Α.;

 

Τα χαρακτηριστικά του κτιρίου τα οποία καταγράφονται στην επιθεώρηση είναι κατά βάση ηλεκτρομηχανολογικά και συγκρίνονται με πρότυπα χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών του κτιρίου αναφοράς, έτσι ώστε με την σύγκριση τους να προκύψει η ενεργειακή κατάταξη του εξεταζόμενου κτιρίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

 

 • τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιρίου (συντελεστής θερμοπερατότητας εξωτερικών τοιχοποιίων και διάφανων επιφανειών),  περιλαμβανομένης και της αεροστεγανότητας μέσω κουφωμάτων.

 • η εγκατάσταση θέρμανσης και το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, περιλαμβανομένων και των χαρακτηριστικών, της απόδοσής τους, των μονώσεών τους, την περίοδο χρήσης τους κ.α.

 • η εγκατάσταση κλιματισμού με τον βαθμό απόδοσης, την ηλεκτρική του κατανάλωση, την περίοδο χρήσης κ.α.

 • τον εξαερισμό και το φυσικό αερισμό,

 • την ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού κτιρίων άλλων χρήσεων, πλην της κατοικίας,

 • τη θέση και τον προσανατολισμό των κτιρίων, τους συντελεστές σκίασης απο όμορα εμπόδια για κάθε εξωτερικό στοιχείο, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών,

 • τα παθητικά ηλιακά συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7α του Γ.Ο.Κ., και την ηλιακή προστασία,

 • τις επικρατούσες εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, περιλαμβανομένων και των επιδιωκομένων.

 

Συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση:
α) των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, κατά το άρθρο 1 παράγραφος 7β του Γ.Ο.Κ., και άλλων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτροπαραγωγής, που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
β) της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται μέσω ΣΗΘ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας), 
γ) των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου (τηλεθέρμανση, τηλεψύξη) και
δ) του φυσικού φωτισμού.

 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

 

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 100/6.10.2010, την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, μπορεί να αποκτήσει οποιοσδήποτε Διπλωματούχος μηχανικός μέλος του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την εξέταση αυτών απο το ΥΠΕΚΑ. Βάσει λοιπόν του ΠΔ, την ενεργειακή επιθεώρηση μπορεί να διενεργήσει οποιοσδήποτε μηχανικός ανεξαρτήτου ειδικότητας. Ωστόσο το αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης (θερμικές απώλειες, ενεργειακό κέλυφος. ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης, ηλιοθερμικά συστήματα, συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κ.α.) αποτελεί κατεξοχήν πεδίο γνώσης, έρευνας και απασχόλησης της επιστήμης του ηλεκτρολόγου/μηχανολόγου μηχανικού. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο και λογικό οι ιδιοκτήτες να αναθέτουν τις εργασίες μελέτης και επιθεώρησης της ενεργειακής απόδοσης των ακινήτων κάθε χρήσεως, σε έμπειρο και εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο/μηχανολόγο μηχανικό (και όχι σε μη συναφείς ειδικότητες), η τεχνογνωσία και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του οποίου, μπορούν να σας κατευθύνουν εγκυρότερα στην επιλογή των μέσων που θα επιτύχουν την υψηλή ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου σας.

 

Για να ελέγξετε την ισχύ της ιδιότητας ενός Ενεργειακού Επιθεωρητή (για να ελέγξετε επομένως και την εγκυρότητα του πιστοποιητικού) απευθυνθείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr στο πεδίο «Επιθεώρηση->Ενεργειακή Επιθεώρηση->Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών». Εκεί μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, και την ύπαρξη μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

 

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ; 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011 που αφορά την Απελευθέρωση των Αμοιβών, ο καθαρισμός της αμοιβής του μηχανικού είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδότη και μηχανικού. Επομένως οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές που προβλέπονται δεν ισχύουν πλέον και ορίζονται μόνο για τον καθορισμό των κρατήσεων υπέρ των επαγγελματικών και ασφαλιστικών φορέων.

 

Για την υποβολή προσφοράς ενεργειακής επιθεώρησης αναλόγως της περίπτωσης του ακινήτου καλέστε το 6934591906.

 


Τεχνικό γραφείο στη Λυκόβρυση Texniko grafeio sti Lykovrisi ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ενεργειακα πιστοποιητικα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ μηχανικος Λυκόβρυση Λυκόβρυσης, στη Λυκόβρυση, ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακοί επιθεωρητές στη Λυκόβρυση, Αρχιτέκτονες Αρχιτέκτονα Αρχιτέκτονας Αρχιτεκτόνων Μηχανικοί Μηχανικός Μηχανικών Μηχανικού στη Λυκόβρυση, Τοπογράφος Αγρονόμοι Αγρονόμων Τοπογράφοι Τοπογράφων Τοπογράφοι Μηχανικοί στη Λυκόβρυση, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολόγου Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγος, Μηχανολόγου, Μηχανολόγων, Μηχανολόγοι Μηχανικοί-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, στη Λυκόβρυση Λικοβρισι Ενεργειακός Ενεργειακού Ενεργειακών Επιθεωρητή Επιθεωρητής Επιθεωρητού Επιθεωρητές στο Κολωνάκι Κολωνάκι κολωνάκι κολονακι Τεχνικοί Ασφαλείας, Τεχνικός Τεχνικών Ασφαλείας, Επιθεώρηση,  πιστοποιητικό ενοικίασης μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας πεα αυθημερόν φθηνά Ενεργειακή Αναβάθμιση ενεργειακά πιστοποιητικά λυκόβρυση αυθημερόν χαμηλές τιμές αυτοψία δικαιολογητικά εξοικονομω κατ'οίκον ενεργειακο δανειο ενεργειακα δανεια αναβαθμισης ανακαινισης δικαιολογητικών ενεργειακό πιστοποιητικό χαμηλού κόστους λυκόβρυση πιστοποιητικο πωλησης κατοικιων μεταβιβασης γονικης παροχης συμβολαιογραφοι μεσίτες ακίνητα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΥΠΕΚΑ ΣΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΛΙΚΟΒΡΙΣΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ
energeiakoi epitheorites epithwrites energeiaka pistopoiitika pistopoihtika sti likovrisi likovrisis likwvrhshs LYKOVRHSHS LIKOVRISI STI LIKOVRISI athina auina lykovrisi AUHNA POLITIKOS MIXANIKOS politikos mixanikos mihanikos misthotirio simbolaio gia enoikiasi gia polisi i metabibasi aytopsia dikaiologitika PEA pea afthimeron texnikos asfaleias


Συμβολαιογράφοι στη Λυκόβρυση δικηγορικά γραφεία συμβολαιογραφική πράξη Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας γονικες παροχές  δωρεές μεταβιβάσεις κληρονομιές μισθωτήρια σύσταση εταιριών κόστος συμβολαιογραφικής πράξης ακίνητα αντικειμενική αξία σύνταξη Πληρεξουσίου προσύμφωνα εργολαβικά συμβόλαια πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης εκτίμηση ακινήτου σύσταση κάθετης  ιδιοκτησίας ιδιογραφη κληρονομιά κληρονομικό δίκαιο δημόσιες διαθήκες μυστικές διαθήκες  απογραφή κληρονομιάς Συμβολαιογραφικό Γραφείο Αθήνα Μεταβιβάσεις Ακινήτων Υπηρεσία μιας Στάσης Αγοραπωλησίες Ακινήτων Γονικές Παροχές Πληρεξούσια Αποδοχές Κληρονομιάς Μεταβιβάσεις, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Πληρεξούσια, Αποδοχές Κληρονομιάς, Πάσης Φύσεως Συμβολαιογραφική Πράξη Συμβολαιογραφικο Γραφειο Συμβολαιογραφικα Γραφεια, Μεταβιβαση Μεταβιβασεις, Ακινητα  Ακινητη Περιουσια  Περιουσιακα Γονικες Παροχες Τροποποιηση Συσταση  Αποδοχη Κληρονομιας 

Για υποβολή προσφοράς ενεργειακής επιθεώρησης
                                      καλέστε το 6934591906                                                ή αλλιώς συμπληρώστε την φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
Φόρμα αιτήματος προσφοράς
νεα ειδήσεις
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων Αθήνα φθηνά αυθημερόν
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση συμβόλαια νομιμότητας
Δικαιολογητικά για πώληση ακινήτων μεταβίβαση μεταγραφή
Υπολογισμός προστίμου αυθαιρέτων Ν.4178 2013
λογαριασμός ΔΕΔΔΗΕ
Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων Ν.4178
Τοπογραφικά για μεταβίβαση ΕΓΣΑ 87 συντεταγμένες εξαρτημένα
αντικειμενική αξία ακινήτου τιμή ζώνης μεταβίβαση
Ευρετήριο πολεοδομιών- Υπηρεσίες Δόμησης
Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας αρχιτέκτονας πολιτικός μηχανικός
Υπολογισμός αμοιβής ενεργειακού επιθεωρητή
Αναζήτηση σχεδίων από πολεοδομίες
bottom of page